VS-L(V) シリーズ 

8K・12K・16K用ラインスキャンレンズ

  • Vマウントを採用することで様々な倍率条件に対応可能。
  • 周辺性能にこだわり低ディストーション。
  • 周辺光量差低減・ハイコントラストを実現。
  • マシンビジョン設計で振動に強い構造。


見積依頼 デモ機依頼

ラインナップ

※素子サイズはカメラメーカーにより若干異なります。


型式焦点距離倍率実効Fマウントイメージサークルダウンロード問い合わせ
VS-L6035/V 600.165x 4.1 V-Mount Φ62 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-L7540/V 751.0x 8.7 V-Mount Φ82 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-L8540/V 850.28x 5.1 V-Mount Φ62 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-L8540-06/V 850.6x 6.4 V-Mount Φ62 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-L8528LM/M72 850.05x - 0.2x 2.9-3.4 M72 P=0.75 Φ62 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-L8528/M72 850.05x - 0.25x 2.96-3.52 M72 P=0.75 Φ62 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-L12056-03/V 1200.225x - 0.375x 6.9-7.7 V-Mount Φ90 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-L12056-05/V 1200.375x - 0.625x 7.7-9.1 V-Mount Φ90 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-L12056-075/V 1200.625x - 0.875x 9.0-10.3 V-Mount Φ90 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-L12056-1/V 1200.875x - 1.125x 10.3-11.7 V-Mount Φ90 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-L12035-05/V 1200.45x - 0.55x 5.1-5.4 V-Mount Φ90 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-L12035-075/V 1200.7x - 0.8x 6.0-6.3 V-Mount Φ90 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-L12035-1/V 1200.9x - 1.1x 6.7-7.4 V-Mount Φ90 会員登録・ログイン見積/デモ機

Vマウント用アダプタ

型式アクセサリーダウンロード問い合わせ
VS-LH/V Lens holder 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-LH/V2 Lens holder 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-FR20 Focus Ring 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-FR32 Focus Ring 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-EXR35/M72 Extension Tube会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-EXR65/M72 Extension Tube会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-MT-FB6.56 FB Conversion Adapter 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-MT-FB9.4 FB Conversion Adapter 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-MT-FB19.55 FB Conversion Adapter 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-MT-FB12.0FB Conversion Adapter会員登録・ログイン見積/デモ機

Fマウント用アダプタ

型式アクセサリーダウンロード問い合わせ
VS-FR15-38V/M52 Focus Ring 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-FR15-40V/M52 Focus Ring 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-FR20-53V/M72Focus Ring会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-FR32-53V/M72Focus Ring 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-FR44-38V/M52 Focus Ring会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-EXR5/M52 Extention Tube 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-EXR10/M52 Extention Tube 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-EXR30/M52 Extention Tube 会員登録・ログイン見積/デモ機
VS-EXR4.4/F Extention Tube 会員登録・ログイン見積/デモ機