SV-V 시리즈 
MP
2/3"
1/1.8"

표준 고정 초점 렌즈

  • 초점 거리 f3.5mm ~ f100mm의 11가지 모델
  • 상업용 머신 비젼 장비용
  • 전모델 조리개와 초점용 잠금 장치
  • 익스텐션 튜브와 리어 컨버터 렌즈 사용으로 다양한 종류의 머신 비젼 장비용으로 설계


Request Price Quote Request Demo Unit
ModelFocal Length (mm)FNOMOD without extension ring Angle of view(VxH) MountSensor Size (max.)DownloadRequest
SV-03514V 3.5 1.4~(C) 200~∞ 77.8x105.9 C-Mount 1/2" LoginQuote/Demo
SV-04514V 4.5 1.4~(C) 200~∞ 59.7x79.9 C-Mount 1/2" LoginQuote/Demo
SV-0614V 6 1.4~(C) 200~∞ 43.4x56.6 C-Mount 1/2" LoginQuote/Demo
SV-0813V 8 1.3~(C) 200~∞ 49.0x57.2 C-Mount 2/3" LoginQuote/Demo
SV-1214V 12 1.4~(C) 300~∞ 21.9x29.1 C-Mount 1/2" LoginQuote/Demo
SV-1614V 16 1.4~(C) 400~∞ 24.6x28.9 C-Mount 2/3" LoginQuote/Demo
SV-2514V 25 1.4~(C) 500~∞ 16.1x19.0 C-Mount 1" LoginQuote/Demo
SV-3518V 35 1.8~(C) 300~∞ 11.7x13.8 C-Mount 2/3" LoginQuote/Demo
SV-5018V 50 1.8~(C) 1000~∞ 8.5x10.0 C-Mount 2/3" LoginQuote/Demo
SV-7527V 75 2.7~(C) 1000~∞ 3.6x4.7 C-Mount 1/2" LoginQuote/Demo
SV-10035V 1003.5~(C) 1000~∞ 2.9x3.8 C-Mount 1/2" LoginQuote/Demo